De mate van gevaar voor de gezondheid van veel stoffen, nevels en gassen hangt onder meer af van de deeltjesgrootte en de afgezette hoeveelheid in de ademhalingskanalen en longen. MAC-waarde staat voor de Maximaal Aanvaarde Concentratie van een gas, damp, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Praktische beperkingen in verband met handhaving en toepassing De beperkingen hingen samen met het feit dat er niet altijd een goede meetstrategie en een geschikte meetmethode voorhanden waren voor de bepaling van de luchtconcentraties van de betrokken stof of stoffen op de werkplek. Ook de kostenaspecten vormden een flinke drempel bij het al dan niet inzetten van meetapparatuur. De oplossing Het continu meten en bewaken van de aanwezigheid van Stofdeeltjes, dampen, nevels, VOC’s (Volatile Organic Compounds), giftige gassen, CFK’s, oxiderende gassen en brandbare gassen wordt nu mogelijk gemaakt door de MACView® productlijn. Producten voor stationaire en draagbare apparatuur zijn beschikbaar. Uit meer dan 80 sensoren kan een passende selectie worden gemaakt. Moderne technologie en communicatiesystemen (Ethernet) maken het eenvoudig om gegevens te registreren, te rapporteren en presenteren voor elke doelgroep of gebruiker. Het geheel draagt bij aan de bedrijfszekerheid van de procesvoering en de gezondheid van werknemers.