Scheikundigen van de Universiteit Utrecht zijn erin geslaagd om plastic te maken uit biomassa. Met behulp van een katalysator met microscopische ijzerbolletjes is het gelukt om bouwstoffen voor bioplastic te maken uit snoeiafval, houtsnippers en andere natuurlijke producten. De bio-based economie is daarmee weer een stap dichterbij. Afspraken voor bio-based producten zijn nog in ontwikkeling. NEN ondersteunt dit met normen over duurzaamheidscriteria voor biomassa en voert het secretariaat van de Europese CEN-commissie `Bio-based products`. De voorraad fossiele brandstoffen zoals aardolie raakt op en er wordt gezocht naar alternatieven. Naast energiebronnen zoals zon, wind en water, speelt biomassa een steeds grotere rol. De verwachting is dat de maatschappij zich ontwikkelt in de richting van een bio-based economie. In plaats van eindige fossiele brandstoffen, wordt `groen` de basis voor een groeiend aantal producten voor energie en chemie. Niet alleen voedselproducten, maar bijvoorbeeld dus ook bioplastics. Duurzaamheidscriteria in NTA 8080 De opkomst van biobrandstof enige jaren geleden, heeft geleid tot het oprichten van een Nederlandse commissie die afspraken maakte over duurzaamheidscriteria voor biomassa (NTA 8080). Op basis van deze norm is door NEN het certificatieschema NTA 8081 gepubliceerd. Het certificatieschema is bedoeld voor organisaties die met biomassa werken, bijvoorbeeld als producent, handelaar of gebruiker. Zij kunnen met het certificaat `NTA 8080 approved` aantonen dat de biomassa die zij produceren, verhandelen of verwerken, bijvoorbeeld voor de productie van plastics, voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria. Normcommissie Bio-based Products Vorig jaar mei is door CEN, het Europese normalisatienetwerk, de commissie `Bio-based products` opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met horizontaal onderwerpen die te aken hebben met producten uit biologische grondstoffen. De punten die onder andere worden behandeld zijn composteerbaarheid, biologisch gehalte en duurzaamheid. NEN Energiewinning voert het secretariaat van deze commissie. Verticale normen Op Nederlands niveau is er sinds juli 2010 een NEN-commissie `Bio-based producten` actief, die vergelijkbare onderwerpen op haar agenda heeft staan. Het primaire doel van dit platform is om horizontale normen vast te leggen over wat bio-based producten zijn, aan welke criteria ze moeten voldoen, wanneer ze duurzaam zijn, en hoe dit gecontroleerd en gestimuleerd kan worden. Daarnaast wordt in overleg met productnormcommissies gekeken hoe zogenaamde verticale normen voor specifieke bio-based componenten kunnen worden ontwikkeld. Het gaat dan in eerste instantie om oplosmiddelen, wasmiddelen en chemicaliën. Het platform volgt het werk van deze nieuwe Europese commissie en brengt het Nederlandse standpunt in.