In samenwerking met ingenieurs en opleidingscoördinatoren uit de industrie, heeft Technotrans een uniek modulair opleidingsprogramma ontwikkeld. Het is fysisch onderverdeeld naar de vijf belangrijkste unit operations en sluit aan bij de toenemende behoefte aan `on the job` getrainde technici. Dat houdt in dat niet één specifieke procescomponent of technologie centraal staat. Maar de complete samenhang van installatie, proceseigenschappen en techniek die gezamenlijk een operationele eenheid vormen. Zo kan voor elke process engineer, onderhoudstechnicus, leidinggevende, of voltallige afdeling, een programma worden samengesteld dat naadloos aansluit op de eigen werkpraktijk en kennisbehoefte. Zonder de ballast van cursusstof die niet relevant is voor hun taak. Door de modulaire opzet is dit programma zowel geschikt voor ervaren technici als nieuwe en onervaren medewerkers. Bijvoorbeeld om deze snel(ler) vetrouwd te maken met de technologie en werkprocessen waarin zij een taak verrichten. De cursussen worden zowel op externe locatie als in-company verzorgd. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen 1.Transport en Opslagprocessen Onderwerpen: Mechanisch transport;Elevatoren en schroeftransport; Pneumatisch transport; Transport van vloeistoffen, slurries en gassen; Compressoren en turbines; Afsluiters en appendages; Filtratie 2. Mechanische Processen Onderwerpen: Vaste stoffen; Stortgoed karakterisering en stromingsgedrag; Gedrag van poedervormige materialen; Stortgoedgedrag bij bewerking en transport; Stortgoedgedrag bij opslag;Malen, breken en zeven van vaste stoffen;Mengen van vaste stoffen; Mengprocessen, typen mengers, voorkomen van ontmenging; Vaste stoffen en vloeistoffen;Mengen van- en met vloeistoffen 3. Warmteoverdrachtsprocessen Onderwerpen: Warmteuitwisselings processen 4. Massaoverdrachtsprocessen Onderwerpen: Absorptie en adsorptieprocessen; Distillatie; Extractie, scheidingsmethoden voor chemicaliën en extractiemiddelen; Toepassingsgebiedenvoor Shell & tube en platenwarmtewisselaars; Drogen 5. Thermodynamische processen Onderwerpen: Vergassingsprocessen en apparatuur; Waterbehandeling en koeling; Verhitten; Raffinage;Turn around