Om in stofexplosiegevaarlijke zones toch elektrische bedienings- en besturingskasten te kunnen installeren dienen deze sinds de inwerkingtreding van de ATEX richtlijnen CE gemarkeerd te zijn. Deze CE markering dient aan een aantal medevoorwaarden te voldoen. Producten worden ingedeeld in gebruikscategorieën 1 t/m 3 gevolgd door een D (dust), te weten categorie 1D voor zone 20, 21 of 22, categorie 2D voor zone 21 of 22 en categorie 3D voor zone 22. Belangrijk onderscheid is daarbij ook nog het verschil in geleidende of niet geleidende stoffen: In geval van geleidende stoffen geldt in bovenstaande regel een zwaardere eis: heeft u een zone 22, dan impliceert dat de minimale eis van 2D i.p.v. 3D gemarkeerd materieel. De maximale oppervlaktetemperatuur dient als absolute waarde op het product gemarkeerd te zijn en mag niet hoger zijn dan 2/3 deel van de ontsteektemperatuur èn moet minimaal 75K lager zijn dan de glimtemperatuur van het in de zone voorkomende stof. Afhankelijk van het soort stof is voor zone 22 normaal dus in ieder geval een product met CE Ex II 3D èn T…°C markering noodzakelijk. Bedienings- of besturingskasten kunnen voor zone 22 explosieveilig worden gemaakt met bescher-mingswijze “Bescherming door behuizing”. De eisen voor het materieel die hieraan ten grondslag liggen zijn te herleiden uit productnorm NEN-EN 50281-1-1. De fabrikant dient het product zèlf of door een keuringsinstantie aan de eisen van deze norm te laten toetsen en verklaart door middel