In zeecontainers kunnen gassen voorkomen die risico’s opleveren voor medewerkers die containers openen en vervolgens lossen. Door het uitvoeren van een meetonderzoek kunnen deze blootstellingsrisico’s in kaart worden gebracht. In opdracht van het Platform Gassen in Containers (PGIC) zijn door NEN opleidingseisen gepubliceerd voor het uitvoeren van gasmetingen aan zeecontainers. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet een werkgever zijn medewerkers beschermen tegen de risico’s van verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Bedrijven die zeecontainers ontvangen, openen en lossen moeten onderzoeken in hoeverre medewerkers aan deze gevaren worden blootgesteld. In veel gevallen resulteert dat in het uitvoeren van gasmetingen. Tot nu toe zijn echter geen eenduidige opleidingseisen vastgesteld voor gasmeetdeskundigen. Hierdoor is de kwaliteit van gasmetingen niet gegarandeerd. Het in 2010 opgerichte PGIC heeft besloten hiervoor normen op te stellen met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid.