In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft bureau KLB een evaluatieonderzoek gedaan naar de uitvoering van de REACH verordening in Nederland. Staatssecretaris Joop Atsma heeft de Tweede Kamer hier per brief over geïnformeerd. Op basis van het rapport `Drie jaar uitvoering REACH in Nederland (2007-2010)` stelt de bewindsman vast dat de inzet van de Nederlandse overheid gedurende de eerste drie jaar van REACH toereikend is geweest om de goede uitvoering van de verordening te bevorderen en de financieel-economische consequenties voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. Wat is REACH? REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam `REACH` betekent Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De regelgeving (Verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006, en is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden. Het Europees Chemicaliënagentschap is verantwoordelijk voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen. REACH is dus het project van dit agentschap. In de Nederlandse wetgeving zijn de verplichtingen uit de REACH-verordening vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer.