De levensmiddelenindustrie is een van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Met een omzet van 51 miljard euro, een toegevoegde waarde van 9 miljard euro en een exportwaarde 27 miljard euro vormt zij de grootste sector binnen de Nederlandse industrie. Bovendien excelleert Nederland als kenniscentrum op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van de foodsector. Grote uitdagingen Tegelijkertijd staat de industrie voor grote uitdagingen. Zij zal en kan tegemoet komen aan de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van verduurzaming en voeding & gezondheid. Daarvoor moeten innovatie en ontwikkeling in Nederland wel op hoog niveau blijven. De toegang tot grondstoffen zowel in Nederland als op de wereldmarkt, moet geborgd zijn en blijven, nu en in de toekomst. Bovendien moet de industrie haar rol kunnen blijven spelen in een omgeving van toenemende internationale concurrentie en als onderdeel van een keten waarin de opeenvolgende schakels van boer tot consument meer dan ooit op elkaar zijn aangewezen. De industrie realiseert zich dat nauwe samenwerking met toeleverende en afnemende partijen in de keten randvoorwaarde is voor een succesvolle verder uitbouw van de positie van de gehele agrofood-keten. Zij nodigt ketenpartners uit om, mede op basis van het rapport De stille kracht, in gesprek te gaan. Tegelijkertijd vraagt zij van de overheid te bemiddelen bij de totstandkoming van een gedragscode voor industrie en retail; Lees verder het rapport `De stille kracht`, een coproductie van FNLI en TI Food and Nutrition, in samenwerking met Roland Berger Strategy Consultants, zie externe link.