Op 7 en 8 juni jl. organiseerde NEN de eerste trainingssessie over kwaliteit en duurzaamheid van vaste biomassa in het kader van het SolidStandards project. De training had tot doel om de bekwaamheid van deelnemersgroep te vergroten om de kwaliteits- en duurzaamheidsnormen en -certificatie te implementeren. Ruim twintig deelnemers namen deel aan deze training, die hiermee `uitverkocht` was. De deelnemersgroep was zeer divers, wat de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderde. Vanwege de diversiteit van de deelnemers konden ook dwarsverbanden worden gelegd met andere vormen van biomassa voor energietoepassingen. Kwaliteitsaspecten In Europees verband zijn verscheidene normen ontwikkeld en gepubliceerd voor vaste biobrandstoffen. Deze normen gaan in op de brandstofspecificaties, klassen en kwaliteitsborging van vaste biobrandstoffen. De brandstofspecificaties zijn van verscheidene parameters afhankelijk, zoals vochtgehalte, asgehalte, deeltjesgrootte en verbrandingswaarde. Voor elk van deze parameters zijn in normen methodes vastgelegd die kunnen worden gebruikt voor het bepalen van de waarde. Het nemen en prepareren van goede monsters is hierbij essentieel. Tijdens de training is stilgestaan bij dit palet aan normen met de focus op de brandstofspecificatie en kwaliteitsborging van houtpellets. Duurzaamheidheidsaspecten Naast kwaliteit is duurzaamheid een belangrijk aspect bij de inzet van (vaste) biobrandstoffen. Duurzaamheid bestaat uit drie pijlers: `people` (sociale aspecten), `planet` (milieuaspecten), `profit` (economische aspecten). Tijdens de training is stilgestaan bij deze drie pijlers. Naast normen en certificatieschema`s speelt nationaal en Europees beleid een belangrijke rol bij duurzaamheid(scriteria) voor biomassa. Hierin zijn de komende tijd ontwikkelingen in te verwachten. Tijdens een specifieke sessie werd nader ingegaan op het NTA 8080 certificatiesysteem voor duurzame biomassa. Een belangrijk punt hierbij is de behandeling van residuen en afval. Voor deze reststromen geldt een lichter duurzaamheidsregime, zodat het van belang is dat er een goede en eenduidige definitie wordt gehanteerd. Ook hier wordt gekeken naar ontwikkelingen in Europa.