In de kabinetsplannen voor het komende begrotingsjaar is CO2-emissiereductie en verduurzaming van de energievoorziening een van de speerpunten. Dit resulteert onder andere in een verplichting voor energiecentrales om duurzame vaste biomassa bij te stoken. Met het NTA 8080 certificatiesysteem beschikt het bedrijfsleven over een operationeel systeem om de duurzaamheid van biomassa aan te tonen. Het bijstoken van biomassa draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen op het gebied van CO2-emissiereductie. Het is van belang dat de gebruikte biomassa duurzaam is, om te voorkomen dat de grootschalige inzet en import van biomassa leidt tot ongewenste neveneffecten. Met het NTA 8080 certificatiesysteem hebben bedrijven gezamenlijk een systeem ontwikkeld waarmee dit kan worden aangetoond. De eerste certificaten zijn met dit systeem al uitgegeven. Bovendien heeft een groot aantal bedrijven hun intentie vastgelegd om het certificaat te behalen, waaronder North Sea Group en Staatsbosbeheer. Ger van Tongeren, voorzitter van de Commissie van Deskundigen Schemabeheer duurzaamheidscriteria biomassa: “De inzet van biomassa is een belangrijk middel om de uitstoot van CO2 fors te reduceren. Maar dan is het wel essentieel dat de duurzame herkomst daarvan kan worden aangetoond. Certificering is daarvoor een belangrijk middel.” Breed draagvlak Het NTA 8080 certificatiesysteem is ontwikkeld door een brede vertegenwoordiging van overheid, bedrijfsleven, NGO’s, kennisinstellingen en certificeringinstellingen, onder begeleiding van NEN. Betrokken bedrijven in het kader van de bijstookregeling zijn onder andere energiebedrijven: Eneco, Essent, Electrabel en NUON en maatschappelijke organisaties: Natuur & Milieu en Oxfam Novib. Het certificaat is bestemd voor alle soorten biomassa in binnen- en buitenland, waarmee een level playing field wordt gecreëerd voor vloeibare, vaste en gasvormige biomassa.