De uitgebreide regels en de aanvullende RI&E voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, blijft bestaan. Wel komt er een digitaal hulpmiddel dat bedrijven helpt bij het uitvoeren van hun arboverplichtingen. Minister Donner (SZW) had de SER om advies gevraagd of de uitgebreide Aanvullende Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (ARIE) moet blijven voor bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. De SER heeft geadviseerd de huidige, gedetailleerde verplichting te handhaven. Het kabinet neemt dit advies over. Dat betekent dat de regelgeving niet wordt overgelaten aan de branche zelf, zoals bij andere arboregelgeving wel het geval is. Arbobesluit blijft van kracht De ARIE-regeling is bedoeld om werknemers te beschermen. Bedrijven die onder de ARIE vallen, moeten zich melden bij de Arbeidsinspectie. Die controleert steekproefsgewijs of bedrijven voldoen aan de regels. In Nederland betreft het ongeveer vierhonderd bedrijven, vooral in de chemische industrie. Voor deze bedrijven blijft het Arbobesluit van kracht om de risico’s op zware ongevallen te inventariseren en noodplannen gereed te hebben. Hulpmiddel online Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat een hulpmiddel voor bedrijven ontwikkelen, waarmee zij kunnen zien of ze onder de ARIE regeling vallen en wat er vervolgens gedaan moet worden. Naar verwachting is het instrument eind 2011 via Arboportaal.nl beschikbaar.